Otevřený dopis spolku Tisovka k aktuálně zveřejněné Dokumentaci EIA - podání připomínek do 16.1.2024

19.12.2023

Dopis ke stažení:


Vážení,

rádi bychom vás upozornili na nejnovější vývoj ve věci plánovaného přivaděče II/283 Žernov-Zelený háj, jehož výstavbou je podmíněna stavba rychlostní silnice I/35.

V dubnu loňského roku jsme zpracovali připomínky k předchozímu posouzení vlivu přivaděče na životní prostředí v procesu EIA. (Záměr I/35 byl tou dobou už schválen po veřejném projednání, které kvůli covidu proběhlo on-line a kterého se kvůli výpadkům spojení mnoho lidí ani nemohlo zúčastnit.)

Naše námitky k návrhu přivaděče a k jeho posouzení naštěstí uznal Odbor životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. V Závěru zjišťovacího řízení pak stanovil řadu bodů, podle nichž měl investor (ŘSD ČR) záměr i jeho hodnocení přepracovat. Jedním z hlavních požadavků Závěru bylo zohlednění dříve navrhovaných variant trasy přivaděče, z nichž investor pro posouzení v EIA předložil pouze jednu! Její výběr přitom "zdůvodnil" několika větami, v nichž dopady na životní prostředí odbyl pár slovy v závorce bez odkazu na cokoli:

"Z hlediska technických parametrů, technické náročnosti a zásahu do území (zástavba, sady, ekologie) jsou nejméně vhodné varianty 1, 3 a 5." (Valbek, 2015).

10. listopadu, po roce a půl od Závěru zjišťovacího řízení, byla zveřejněna nová dokumentace s novým hodnocením, jímž ŘSD pověřilo, stejně jako minule, Ekoteam RNDr. Vladimíra Ludvíka z Hradce Králové. Na prostudování téměř 800 stran dokumentů a sepsání připomínek jsme měli měsíc. A nestačili jsme se divit.

Místo aby bylo posouzeno více variant, předložilo ŘSD opět jen jednu, která se od té předchozí liší pouze 1) zakončením v Zeleném háji, kde místo mimoúrovňové křižovatky navrhuje přímé napojení na křižovatku současnou, a 2) posunutím trasy o pár desítek metrů u Žernova a Tatobit, kde bydlí největší "křiklouni". K tomu přibyla řada studií, z nichž většina je důkazem toho, že "papír snese všechno".

O neprofesionalitě a manipulativnosti investora a jeho posuzovatelů svědčí nejlépe tři kauzy z dokumentace, které si dovolím stručně popsat.

1) Kauza "Minus 80 %"

Podle nové dokumentace má vlivem I/35 a přivaděče klesnout intenzita dopravy na současné trase II/283 (od ul. Sobotecká přes nám. Českého ráje až po Zelený háj) o neuvěřitelných 80 %. Autoři se ve svých prognózách odvolávají na dopravní model studie AF-CityPlan z roku 2014. Tato deset let stará studie přitom výslovně uvádí, že do svých výpočtů nezahrnuje vliv plánované I/35. Hlavně ale vyhodnocuje úplně jiný projekt, a sice návrh obchvatu Turnova od Radostné pod Kozákovem! Experti Ekoteamu navíc buď nevědí, nebo nechtějí vědět, že existuje novější studie (AFRY 2020), která odhaduje pokles dopravy v centru Turnova vlivem I/35 a přivaděče (nikoli vlivem obchvatu ležícího úplně jinde) na cca 15–35 %.

(Obě zmíněné studie jsou k dispozici na stránkách MěÚ Turnov.)

2) Kauza "Zelený háj-Semily"

Pochybná čísla, jimiž autoři dokumentace žonglují, se definitivně rozsypou na konci přivaděče v Zeleném háji. Po přivaděči má podle jejich prognóz jezdit cca 9 000 aut denně. Na stávající silnici II/283 mezi Zeleným hájem a Turnovem by pak měla doprava klesnout na cca 950 aut denně (o zmiňovaných 80 %). A stejného poklesu se má dočkat i silnice ze Zeleného háje do Semil! Ke čtvrté silnici ze Zeleného háje – do Lomnice nad Popelkou – prognózy uvedeny nejsou. Buď se tedy stane Lomnice n. Pop. novým okresním městem a většina dopravy zamíří tam, nebo v Zeleném háji budou denně mizet tisíce aut v černé díře.

Z toho plynou i další nesmysly. Podle hlukových prognóz pro trasu přivaděče klesne na referenčním bodu č. 12 (Tuhaň č.p. 36 – 500 m za Zeleným hájem směrem na Semily) hluková zátěž na pouhých 17 dB. Pro ref. bod č. 14 (Tuhaň č.p. 66) na trase stávající II/283 nicméně tatáž hluková studie předpovídá 56 dB. Zpracovatel si patrně neuvědomil, že obě trasy vedou v Tuhani po téže komunikaci a že referenční body č. 12 a 14 jsou domy, které stoji těsně u silnice přímo naproti sobě.

Znamená to, že autoři dokumentace neumějí počítat? Nebo s daty manipulují, aby zakryli průšvih, který nastane ve strmých svazích kolem Zeleného háje a na hustě obestavěném 6km úseku Zelený háj-Slaná-Semily, až tam naddimenzovaný přivaděč (s téměř dálničními proporcemi) přivede ještě víc dopravy, než kolik tudy proudí dnes?

3) Kauza "Údolí Tisovky a Oslí stezka"

V obklíčení ovocných sadů mezi Tatobitami a Žernovem leží údolí potoka Tisovka s mokřady, údolní nivou a rybníkem (významné krajinné prvky chráněné zákonem). Tahle zelená oáza uprostřed intenzivně obhospodařovaných plantáží patří do  Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), je útočištěm chráněných živočichů a také sídlem ekofarmy "Oslí stezka" rodiny Kyralových (www.oslistezka.cz, www.farma-sireni.cz). Přivaděč podle předchozího i současného návrhu by toto území přetnul vedví mostním náspem vysokým až 5 metrů a nenávratně tak poškodil jeho hydrologickou, biologickou i rekreační funkci. Pro Oslí stezku, jejíž zážitkové a rehabilitační programy se odehrávají pod širým nebem, by to mělo zcela likvidační důsledky.

Jako důkaz, že záměr nebude mít negativní vliv na živočichy a obyvatele údolí, udává dokumentace mimo jiné výpočet hlukové zátěže pro ref. bod č. 2 u Oslí stezky (Žernov č. p. 34) cca 44 dB. Přitom jen o dva roky dříve při schvalování I/35 bylo na stejném referenčním bodu odhadováno cca 51 dB. Takového poklesu je možné dosáhnout při cca čtvrtině plánované intenzity dopravy, než uvádí investor, tj. při 2 250, nikoli 9 000 autech denně. Pro 2 250 aut denně by ale nebylo nutné stavět novou silnici. Kde je tedy pravda?

Mezi staršími návrhy trasy přivaděče je přitom i varianta, která by se této lokalitě vyhnula… ovšem na větší úkor sadů! Jako naprostý výsměch pak působí jedno z "kompenzačních opatření", která nová dokumentace navrhuje:

"Jako kompenzace za zábor ZPF bude provedena výsadba ovocných stromů (…) V podrostu ovocných stromů bude založena květnatá louka s respektováním specifik lučních rostlin." (Dokumentace, str. 169)

A to je jen několik nejabsurdnějších příkladů za všechny. Kompletní znění našich připomínek najdete v odkazu níže. Bohužel nebyl čas je vypilovat k dokonalosti, přesto doufáme, že nevyjdou naprázdno.

Z důvodu nejasností ohledně termínu zveřejnění a stažení informace o dokumentaci na úřední desce obce Žernov (!) byla nakonec lhůta pro vyjádření k dokumentaci prodloužena do 16. 1. 2024. Je tedy stále ještě čas pro podání dalších připomínek.

Veškerá dokumentace k záměru (včetně Závěru zjišťovacího řízení) je ke stažení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK724

Naše aktuální připomínky jsou ke stažení na stránkách spolku Tisovka: https://www.spolek-tisovka.cz/privadec-ii-283-silnice-i-35/

Za Spolek Tisovka se srdečným pozdravem

Mgr. Ing. Maria Žižlavská & Mgr. Filip Kyral (sepsali a prostřednictvím právníka podali připomínky)

e-mail: info@oslistezka.cz

tel: +420 777 973 470

Ondřej Suška (sepsal vlastní připomínky k Hlukové studii = viz přílohu P03)

e-mail: o.p.suska@gmail.com

tel: +447 506 365 107

Mgr. Kamil Pinta (provedl jazykovou redakci připomínek rodiny Kyralových a napsal tento dopis)

e-mail: kamil.pinta@centrum.cz

tel: +420 731 101 875